Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

Mojasamotnosc
Mojasamotnosc
7346 0f4b
Reposted fromkropq kropq viaphenylethylamine phenylethylamine

February 03 2014

Mojasamotnosc
7449 88f4
Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.
3455 7032 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakostuchna kostuchna
5246 ae11 500
Mojasamotnosc
6041 2be8
Mojasamotnosc
9669 33a3
Każdego dnia. O każdej porze. W każdej minucie. W każdej sekundzie. Przed snem i po przebudzeniu. Zawsze.
Mojasamotnosc
3512 10d8 500
Reposted frompesy pesy viapoetabezdomny poetabezdomny

January 29 2014

Mojasamotnosc
Prawdziwa miłość to nie związek idealny, lecz taki związek pełen kłótni i godzenia, łez i uśmiechów, i pomimo że ma się dość, że jest ciężko, nie poddajesz się, bo wiesz że z TĄ osobą jesteś szczęśliwszy niż z kimkolwiek innym.
— usłyszane.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaduuuli duuuli
Mojasamotnosc
1707 2c59 500
Reposted fromfollowyourdream followyourdream viaduuuli duuuli
Mojasamotnosc
Tyle rozpaczy w milczeniu się mieści.
Mojasamotnosc
2843 d1e1
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaduuuli duuuli
Mojasamotnosc
6705 70e2 500

January 28 2014

Mojasamotnosc
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viamikrokosmos mikrokosmos
Mojasamotnosc
Cichy dźwięk rozsypywanych myśli
Mojasamotnosc
Ostatnia noc na tym świecie zawsze jest za krótka
— Lian Hearn – Po słowiczej podłodze

January 27 2014

Mojasamotnosc
4064 9f5e 500
Reposted fromlostness lostness viakostuchna kostuchna
4230 ed6f
Mojasamotnosc
1796 bfd6
:)
Reposted fromchained chained viakostuchna kostuchna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl